مسجد‌های زهک (تعداد 4)

مسجد صاحب الزمان (عج) زهک
مسجد صاحب الزمان (عج) زهک

روستای گوری

مسجد آیت ا... خامنه ای زهک
مسجد آیت ا... خامنه ای زهک

روستای خواجه احمد

مسجد حضرت یوسف زهک
مسجد حضرت یوسف زهک

روستای حسین آبادی

مسجد امام جعفر صادق (ع) زهک
مسجد امام جعفر صادق (ع) زهک

زهک شمالی