مسجد‌های طارم (تعداد 2)

مسجد جامع طارم طارم
مسجد جامع طارم طارم

طارم

مسجد صاحب الزمان (عج) طارم
مسجد صاحب الزمان (عج) طارم

شهر گیلوان