مسجد‌های شاندرمن (تعداد 3)

مسجد صاحب الزمان (عج) شاندرمن
مسجد صاحب الزمان (عج) شاندرمن

روستای پلنگسرا

مسجد امام سجاد (ع) شاندرمن
مسجد امام سجاد (ع) شاندرمن

روستای گسکمینجان خیابان شهید پوریاری

مسجد جامع شاندرمن شاندرمن
مسجد جامع شاندرمن شاندرمن

جنب میدان شهدا