مسجد‌های سرپل ذهاب (تعداد 33)

مسجد محمد رسول ا... (ص) سرپل ذهاب
مسجد محمد رسول ا... (ص) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه وپاطاق روستای چالگه

مسجد قادرالحسینی سرپل ذهاب
مسجد قادرالحسینی سرپل ذهاب

خیابان امام (ره) نرسیده به میدان بسیج

مسجد علی بن ابیطالب (ع) سرپل ذهاب
مسجد علی بن ابیطالب (ع) سرپل ذهاب

دهستان حومه روستای کل داوود

مسجد علی بن ابیطالب (ع) سرپل ذهاب
مسجد علی بن ابیطالب (ع) سرپل ذهاب

دهستان حومه روستای آسیاب قرمز

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای تپه عظیمه

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای امامیه علیا

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای امامیه سفلی

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

دهستان حومه روستای زرینجوب آب باریک

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه و پاطاق روستای میانکبود

مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب
مسجد صاحب الزمان (عج) سرپل ذهاب

چهار راه احمد بن اسحاق خیابان صاحب الزمان (عج)

مسجد حضرت سجاد (ع) سرپل ذهاب
مسجد حضرت سجاد (ع) سرپل ذهاب

دهستان پاطاق روستای مهکی

مسجد حضرت رسول ا... (ص) سرپل ذهاب
مسجد حضرت رسول ا... (ص) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه پاطاق روستای کاهمال

مسجد حبیب بن مظاهر سرپل ذهاب
مسجد حبیب بن مظاهر سرپل ذهاب

دهستان بشیوه روستای حبیب وند

مسجد جوادالائمه (ع) سرپل ذهاب
مسجد جوادالائمه (ع) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای تنگ اسماعیل

مسجد جامع سرپل ذهاب سرپل ذهاب
مسجد جامع سرپل ذهاب سرپل ذهاب

خیابان امام (ره)

مسجد باب الحوائج موسی بن جعفر (ع) سرپل ذهاب
مسجد باب الحوائج موسی بن جعفر (ع) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای نقاره کوب

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای نودیه

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه و پاطاق روستای رضا لک

مسجد امام محمد باقر (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام محمد باقر (ع) سرپل ذهاب

روستای پاطاق

مسجد امام رضا (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام رضا (ع) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه و پاطاق روستای جلالوند علیا

مسجد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب
مسجد امام خمینی (ره) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای وسمان

مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای دوازده امام

مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب

دهستان پاطاق روستای محمد علی قرگه

مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب

دهستان پاطاق روستای گاوچالی

مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام حسین (ع) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه روستای آینه

مسجد امام حسن مجتبی (ع) سرپل ذهاب
مسجد امام حسن مجتبی (ع) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه وپاطاق روستایپل ماهیت

مسجد الزهراء (س) سرپل ذهاب
مسجد الزهراء (س) سرپل ذهاب

محله تازه آباد

مسجد الزهراء (س) سرپل ذهاب
مسجد الزهراء (س) سرپل ذهاب

دهستان بشیوه پاطاق روستای ریزوند نجف

مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب
مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب

روستای ریزوند علی اکبر

مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب
مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب

دهستان قلعه شاهین روستای سراب

مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب
مسجد ابالفضل العباس (ع) سرپل ذهاب

دهستان پاطاق روستای کوهالی

مسجد علی بن ابیطالب(ع) سرپل ذهاب
مسجد علی بن ابیطالب(ع) سرپل ذهاب

روستای عسکرخان

مسجد علی بن موسی الرضا (ع) سرپل ذهاب
مسجد علی بن موسی الرضا (ع) سرپل ذهاب

روستای جلالوند