مسجد‌های سقز (تعداد 293)

مسجد کمره سیاوه سقز
مسجد کمره سیاوه سقز

بخش سرشیو روستای کمره سیاوه

مسجد کسنزان سقز
مسجد کسنزان سقز

بخش سرشیو روستای کسنزان

مسجد کریم آباد آیخچی سقز
مسجد کریم آباد آیخچی سقز

بخش امام روستای کریم آباد آیخچی

مسجد کروز سقز
مسجد کروز سقز

بخش زیویه روستای کروز

مسجد کردکند سقز
مسجد کردکند سقز

بخش زیویه روستای کردکند

مسجد کچل منگان سقز
مسجد کچل منگان سقز

بخش سرشیو روستای کچل منگان

مسجد کاومله سقز
مسجد کاومله سقز

بخش سرشیو روستای کاومله

مسجد کانی نیاز سقز
مسجد کانی نیاز سقز

بخش سرشیو روستای کانی نیاز

مسجد کانی کبود سقز
مسجد کانی کبود سقز

بخش سرشیو روستای کانی کبود

مسجد کانی سید شکره سقز
مسجد کانی سید شکره سقز

بخش امام روستای کانی سید شکره

مسجد کانی سید سقز
مسجد کانی سید سقز

بخش زیویه روستای کانی سید

مسجد کانی سرخ سقز
مسجد کانی سرخ سقز

بخش امام روستای کانی سرخ

مسجد کانی جشنی سقز
مسجد کانی جشنی سقز

بخش سرشیو روستای کانی جشنی

مسجد کانی بند سقز
مسجد کانی بند سقز

بخش سرشیو روستای کانی بند

مسجد کانعمت سقز
مسجد کانعمت سقز

بخش سرشیو روستای کانعمت

مسجد کاکه سیاب سقز
مسجد کاکه سیاب سقز

بخش زیویه روستای کاکه سیاب

مسجد قیلسون سقز
مسجد قیلسون سقز

روستای قیلسون

مسجد قوخ سقز
مسجد قوخ سقز

محله قوخ

مسجد قوچاق سقز
مسجد قوچاق سقز

بخش سرشیو روستای قوچاق

مسجد قهرمان سقز
مسجد قهرمان سقز

بخش سرشیو روستای قهرمان

مسجد قهرآباد علیا سقز
مسجد قهرآباد علیا سقز

بخش سرشیو روستای قهرآباد علیا

مسجد قهرآباد سلیمان سقز
مسجد قهرآباد سلیمان سقز

بخش امام روستای قهرآباد سلیمان

مسجد قهرآباد سفلی سقز
مسجد قهرآباد سفلی سقز

بخش سرشیو روستای قهرآباد سفلی

مسجد قهرآباد  سقز
مسجد قهرآباد سقز

بخش سرشیو روستای قهرآباد

مسجد قهرآباد سقز
مسجد قهرآباد سقز

روستای قهرآباد

مسجد قلندر سقز
مسجد قلندر سقز

بخش سرشیو روستای قلندر

مسجد قلقله سقز
مسجد قلقله سقز

بخش سرشیو روستای قلقله

مسجد قلعه گاه گودرز سقز
مسجد قلعه گاه گودرز سقز

بخش سرشیو روستای قلعه گاه گودرز

مسجد قلعه گاه کورکور سقز
مسجد قلعه گاه کورکور سقز

بخش امام روستای قلعه گاه کور کور

مسجد قلعه گاه شریف سقز
مسجد قلعه گاه شریف سقز

بخش امام روستای قلعه گاه شریف

مسجد قلعه کهنه سقز
مسجد قلعه کهنه سقز

بخش زیویه روستای قلعه کهنه

مسجد قلعه جقه تیلکو سقز
مسجد قلعه جقه تیلکو سقز

بخش امام روستای قلعه جقه تیلکو

مسجد قلعه جقه سقز
مسجد قلعه جقه سقز

بخش زیویه روستای قلعه جقه

مسجد قشلاق مله سقز
مسجد قشلاق مله سقز

بخش سرشیو روستای قشلاق مله

مسجد قشلاق مله سقز
مسجد قشلاق مله سقز

بخش امام روستای قشلاق مله

مسجد قشلاق قاضی سقز
مسجد قشلاق قاضی سقز

بخش سرشیو روستای قشلاق قاضی

مسجد قشلاق صالح بیگ سقز
مسجد قشلاق صالح بیگ سقز

بخش سرشیو روستای قشلاق صالح بیگ

مسجد قشلاق رضا سقز
مسجد قشلاق رضا سقز

بخش زیویه روستای قشلاق رضا

مسجد قشلاق پل سقز
مسجد قشلاق پل سقز

بخش سرشیو روستای قشلاق پل

مسجد قشلاق آقاکوره سقز
مسجد قشلاق آقاکوره سقز

بخش امام روستای قشلاق آقاکوره

مسجد قشلاق افغانان سقز
مسجد قشلاق افغانان سقز

بخش سرشیو روستای قشلاق افغانان

مسجد قزل ویل سقز
مسجد قزل ویل سقز

بخش سرشیو روستای قزل ویل

مسجد قره ناو سقز
مسجد قره ناو سقز

بخش زیویه روستای قره ناو

مسجد قره گویز سقز
مسجد قره گویز سقز

بخش سرشیو روستای قره گویز

مسجد قره گل سقز
مسجد قره گل سقز

بخش امام روستای قره گل

مسجد قره بغره سقز
مسجد قره بغره سقز

بخش امام روستای قره بغره

مسجد قتلو سقز
مسجد قتلو سقز

بخش امام روستای قتلو

مسجد قپلانتو سقز
مسجد قپلانتو سقز

بخش زیویه روستای قپلانتو

مسجد قبله بلاغی سقز
مسجد قبله بلاغی سقز

بخش سرشیو روستای قبله بلاغی

مسجد قباغلو سقز
مسجد قباغلو سقز

روستای قباغلو

مسجد قبا سقز
مسجد قبا سقز

محله جوتیاران

مسجد قامیشله سقز
مسجد قامیشله سقز

بخش امام روستای قامیشله

مسجد قاقل آباد سقز
مسجد قاقل آباد سقز

روستای قاقل آباد

مسجد قاضی خان سقز
مسجد قاضی خان سقز

بخش امام روستای قاضی خان

مسجد قاشق سقز
مسجد قاشق سقز

بخش زیویه روستای قاشق

مسجد قازانتا سقز
مسجد قازانتا سقز

روستای قازانتا

مسجد قادر آباد سقز
مسجد قادر آباد سقز

بخش امام روستای قادر آباد

مسجد فیض آباد سقز
مسجد فیض آباد سقز

بخش زیویه روستای فیض آباد

مسجد فاروقیه سقز
مسجد فاروقیه سقز

بهارستان پایین جنب مدرسه صلاح الدین

مسجد غلامعلی سقز
مسجد غلامعلی سقز

بخش سرشیو روستای غلامعلی

مسجد علی مرده سقز
مسجد علی مرده سقز

بخش امام روستای علی مرده

مسجد علی آباد سقز
مسجد علی آباد سقز

بخش زیویه روستای علی آباد

مسجد عصرآباد سقز
مسجد عصرآباد سقز

بخش سرشیو روستای عصرآباد

مسجد عرب لنگ سقز
مسجد عرب لنگ سقز

بخش سرشیو روستای عرب لنگ

مسجد عرب اوغلی علیا سقز
مسجد عرب اوغلی علیا سقز

بخش سرشیو روستای عرب اوغلی علیا

مسجد عرب اوغلی سفلی سقز
مسجد عرب اوغلی سفلی سقز

روستای عرب اوغلی سفلی

مسجد عثمان بن عفان سقز
مسجد عثمان بن عفان سقز

بلوار کردستان شهرک فرهنگیان

مسجد عبادله سقز
مسجد عبادله سقز

بهارستان بالا جنب مدرسه 7 تیر

مسجد طومار قامیش سقز
مسجد طومار قامیش سقز

بخش زیویه روستای طومار قامیش

مسجد طاهر بغده سقز
مسجد طاهر بغده سقز

بخش سرشیو روستای طاهر بغده

مسجد طاله جر سقز
مسجد طاله جر سقز

بخش سرشیو روستای طاله جر

مسجد طابیشه سقز
مسجد طابیشه سقز

بخش سرشیو روستای طابیشه

مسجد ضامن آباد سقز
مسجد ضامن آباد سقز

بخش امام روستای ضامن آباد

مسجد صلاح الدین ایوبی سقز
مسجد صلاح الدین ایوبی سقز

خیابان شهدا روبه روی شهرک شهدا

مسجد صالح آباد سقز
مسجد صالح آباد سقز

بخش امام روستای صالح آباد

مسجد شیلان آباد سقز
مسجد شیلان آباد سقز

بخش سرشیو روستای شیلان آباد

مسجد شیخله سقز
مسجد شیخله سقز

بخش امام روستای شیخله

مسجد شیخ مظهر سقز
مسجد شیخ مظهر سقز

خیابان جمهوری کوچه شیخ مظهر

مسجد شیخ چوپان سقز
مسجد شیخ چوپان سقز

بخش سرشیو روستای شیخ چوپان

مسجد شیخ بهالدین نقشبندی سقز
مسجد شیخ بهالدین نقشبندی سقز

خیابان شهدا پشت بهداشت شکرریز

مسجد شیپانجو سقز
مسجد شیپانجو سقز

بخش سرشیو روستای شیپانجو

مسجد شمسه سقز
مسجد شمسه سقز

بخش امام روستای شمسه

مسجد شریف آباد سقز
مسجد شریف آباد سقز

بخش امام روستای شریف آباد

مسجد سیفه طاله سقز
مسجد سیفه طاله سقز

بخش سرشیو روستای سیفه طاله

مسجد سیف آباد سقز
مسجد سیف آباد سقز

بخش امام روستای سیف آباد

مسجد سید آباد سقز
مسجد سید آباد سقز

بخش زیویه روستای سید آباد

مسجد سیاه دره سقز
مسجد سیاه دره سقز

بخش امام روستای سیاه دره

مسجد سیانزار سقز
مسجد سیانزار سقز

بخش سرشیو روستای سیانزار

مسجد سونج سقز
مسجد سونج سقز

بخش سرشیو روستای سونج

مسجد سوله سقز
مسجد سوله سقز

بخش امام روستای سوله

مسجد سولاکان سقز
مسجد سولاکان سقز

بخش زیویه روستای سولاکان

مسجد سنته سقز
مسجد سنته سقز

بخش امام روستای سنته

مسجد سماقلو سقز
مسجد سماقلو سقز

بخش سرشیو روستای سماقلو

مسجد سلیمان کندی سقز
مسجد سلیمان کندی سقز

بخش سرشیو روستای سلیمان کندی

مسجد سلمان فارسی سقز
مسجد سلمان فارسی سقز

خیابان معلم بالاتراز میدان شهدا

مسجد سفید سفلی سقز
مسجد سفید سفلی سقز

بخش امام روستای سفید سفلی

مسجد سرنجداخ سقز
مسجد سرنجداخ سقز

بخش امام روستای سرنجداخ

مسجد سرکل سقز
مسجد سرکل سقز

بخش سرشیو روستای سرکل

مسجد سرسیف سقز
مسجد سرسیف سقز

بخش سرشیو روستای سرسیف

مسجد سردره  سقز
مسجد سردره سقز

بخش امام روستای سردره

مسجد سرخ موسی سقز
مسجد سرخ موسی سقز

بخش امام روستای سرخ موسی

مسجد سرچشمه سقز
مسجد سرچشمه سقز

بخش سرشیو روستای سرچشمه

مسجد سرتکلتو سقز
مسجد سرتکلتو سقز

بخش سرشیو روستای سرتکلتو

مسجد سرا سقز
مسجد سرا سقز

روستای سرا

مسجد زلفیله سقز
مسجد زلفیله سقز

بخش سرشیو روستای زلفیله

مسجد رنگه ریژان سقز
مسجد رنگه ریژان سقز

بخش سرشیو روستای رنگه ریژان

مسجد رستمان سقز
مسجد رستمان سقز

بخش امام روستای رستمان

مسجد رسالت پناه سقز
مسجد رسالت پناه سقز

بلوار انقلاب پایین تر از میدان زندان

مسجد رحیم آباد سقز
مسجد رحیم آباد سقز

بخش زیویه روستای رحیم آباد

مسجد دئره زیارت علیا سقز
مسجد دئره زیارت علیا سقز

بخش سرشیو روستای دئره زیارت علیا

مسجد دئره زیارت سفلی سقز
مسجد دئره زیارت سفلی سقز

بخش سرشیو روستای دئره زیارت سفلی

مسجد دیمکاران سقز
مسجد دیمکاران سقز

روبروی درب ورودی پارک شهر

مسجد دومناره سقز
مسجد دومناره سقز

خیابان امام پشت حسینیه سقز

مسجد دوله سیر سقز
مسجد دوله سیر سقز

بخش امام روستای دوله سیر

مسجد دولت قلعه سقز
مسجد دولت قلعه سقز

بخش امام روستای دولت قلعه

مسجد دگاگاه سقز
مسجد دگاگاه سقز

بخش سرشیو روستای دگاگاه

مسجد درویان علیا سقز
مسجد درویان علیا سقز

بخش امام روستای درویان علیا

مسجد درویان سفلی سقز
مسجد درویان سفلی سقز

بخش امام روستای درویان سفلی

مسجد دروزان علیا سقز
مسجد دروزان علیا سقز

بخش زیویه روستای دروزان علیا

مسجد دروزان سفلی سقز
مسجد دروزان سفلی سقز

بخش زیویه روستای دروزان سفلی

مسجد دره وزان سفلی سقز
مسجد دره وزان سفلی سقز

بخش امام روستای دره وزان سفلی

مسجد دره هوان سقز
مسجد دره هوان سقز

بخش امام روستای دره هوان

مسجد دره قبله سقز
مسجد دره قبله سقز

بخش زیویه روستای دره قبله

مسجد دره شیخان سقز
مسجد دره شیخان سقز

بخش امام روستای دره شیخان

مسجد دره تفه سقز
مسجد دره تفه سقز

بخش امام روستای دره تفه

مسجد دره آبی سقز
مسجد دره آبی سقز

بخش سرشیو روستای دره آبی

مسجد دره اسمعیله سقز
مسجد دره اسمعیله سقز

بخش زیویه روستای دره اسمعیله

مسجد درگاه سلیمان سقز
مسجد درگاه سلیمان سقز

بخش زیویه روستای درگاه سلیمان

مسجد دالو سقز
مسجد دالو سقز

بخش زیویه روستای دالو

مسجد دارالصفا سقز
مسجد دارالصفا سقز

بالاتر از میدان معلم محله کریم آباد

مسجد دارالاسلام سقز
مسجد دارالاسلام سقز

محله شریف آباد خیابان گلستان

مسجد دارالاسلام سقز
مسجد دارالاسلام سقز

محله سنگبران

مسجد دارالاسلام سقز
مسجد دارالاسلام سقز

بلوار کردستان جنب ساختمان سیلو

مسجد دارالاحسان سقز
مسجد دارالاحسان سقز

محله سنگبران

مسجد خیدر سقز
مسجد خیدر سقز

بخش سرشیو روستای خیدر

مسجد خوشینان سقز
مسجد خوشینان سقز

بخش امام روستای خوشینان

مسجد خوشه دره سقز
مسجد خوشه دره سقز

بخش زیویه روستای خوشه دره

مسجد خوش قشلاق سقز
مسجد خوش قشلاق سقز

بخش زیویه روستای خوش قشلاق

مسجد خورده لوکی سقز
مسجد خورده لوکی سقز

بخش سرشیو روستای خورده لوکی

مسجد خورخوره سقز
مسجد خورخوره سقز

بخش امام روستای خورخوره

مسجد خلیفه زاده سقز
مسجد خلیفه زاده سقز

محله شریف آباد پشت شعبه نفت

مسجد خلفای راشدین سقز
مسجد خلفای راشدین سقز

محله تپه شافعی

مسجد خرمتا سقز
مسجد خرمتا سقز

بخش سرشیو روستای خرمتا

مسجد خانه میران سقز
مسجد خانه میران سقز

بخش امام روستای خانه میران

مسجد خانقاه شیخ سقز
مسجد خانقاه شیخ سقز

بخش زیویه روستای خانقاه شیخ

مسجد حضرت یوسف (ع) سقز
مسجد حضرت یوسف (ع) سقز

شهرک 11 گولان

مسجد حضرت محمد (ص) سقز
مسجد حضرت محمد (ص) سقز

خیابان سعدی

مسجد حضرت محمد (ص) سقز
مسجد حضرت محمد (ص) سقز

بلوار کردستان پایین تر از اداره راه

مسجد حضرت فاطمه (س) سقز
مسجد حضرت فاطمه (س) سقز

شریف آباد جنب آرامگاه کوسواره

مسجد حضرت عمر سقز
مسجد حضرت عمر سقز

خیابان شهدا جنب کار آموزی

مسجد حضرت علی (ع) سقز
مسجد حضرت علی (ع) سقز

بهارستان بالاجنب لپه سازی

مسجد حضرت عایشه (س) سقز
مسجد حضرت عایشه (س) سقز

محله تپه مالان

مسجد حضرت خدیجه کبری (س) سقز
مسجد حضرت خدیجه کبری (س) سقز

محله تپه مالان

مسجد حضرت حمزه سقز
مسجد حضرت حمزه سقز

خیابان صالح آباد جنب میدانتامین اجتماعی

مسجد حضرت الرسول (ص) سقز
مسجد حضرت الرسول (ص) سقز

بالاتر از سه راه سنگبران

مسجد حضرت اسماعیل (ع) سقز
مسجد حضرت اسماعیل (ع) سقز

بلوار کردستان محله نشمیلان

مسجد حضرت ابوبکر سقز
مسجد حضرت ابوبکر سقز

خیابان شهدا پشت کوی فرهنگیان

حسینیه سقز سقز
حسینیه سقز سقز

خیابان امام پشت حسینیه سقز

مسجد حسن سالاران سقز
مسجد حسن سالاران سقز

بخش سرشیو روستای حسن سالاران

مسجد حاجی ممدان سقز
مسجد حاجی ممدان سقز

بخش سرشیو روستای حاجی ممدان

مسجد حاجی عبدل سقز
مسجد حاجی عبدل سقز

بخش سرشیو روستای حاجی عبدل

مسجد حاجی حسن سقز
مسجد حاجی حسن سقز

بخش زیویه روستای حاجی حسن

مسجد حاجی آباد سقز
مسجد حاجی آباد سقز

محله حاجی آباد

مسجد حاج محمد نعمتی سقز
مسجد حاج محمد نعمتی سقز

بهارستان بالا پشت مدرسه لاله ها انقلاب

مسجد حاج کمالی سقز
مسجد حاج کمالی سقز

بلوار وحدت پایین تر از چراغ قرمز

مسجد حاج فقه صالح سقز
مسجد حاج فقه صالح سقز

محله کانی گرمک

مسجد حاج غفور آزادی سقز
مسجد حاج غفور آزادی سقز

ابتدای خیابان استاد شیرازی

مسجد حاج صفری سقز
مسجد حاج صفری سقز

خیابان فخررازی بالاتراز کوچک

مسجد حاج شیخ اسماعیل سقز
مسجد حاج شیخ اسماعیل سقز

بازار محله کاظم خان

مسجد حاج حکیم سقز
مسجد حاج حکیم سقز

چهار راه آزادگان

مسجد حاج جلیل صالحی سقز
مسجد حاج جلیل صالحی سقز

خیابان استاد شیرازی

مسجد حاج ارجمند سقز
مسجد حاج ارجمند سقز

بهارستان پائین جنب آسیاب مویدی

مسجد چی چی خوار سقز
مسجد چی چی خوار سقز

بخش زیویه روستای چی چی خوار

مسجد چوملو سقز
مسجد چوملو سقز

بخش زیویه روستای چوملو

مسجد چهار یارنبی (ص) سقز
مسجد چهار یارنبی (ص) سقز

شهرک بالاتراز دانشگاه پیام نور

مسجد چناره سقز
مسجد چناره سقز

بخش امام روستای چناره

مسجد چنارتو سقز
مسجد چنارتو سقز

بخش امام روستای چنارتو

مسجد چکشه سقز
مسجد چکشه سقز

بخش سرشیو روستای چکشه

مسجد چالگاه سقز
مسجد چالگاه سقز

بخش امام روستای چالگاه

مسجد چاپان علیا سقز
مسجد چاپان علیا سقز

بخش امام روستای چاپان علیا

مسجد چاپان سفلی سقز
مسجد چاپان سفلی سقز

بخش امام روستای چاپان سفلی

مسجد جوشن سقز
مسجد جوشن سقز

بخش سرشیو روستای جوشن

مسجد جنیان سقز
مسجد جنیان سقز

بخش امام روستای جنیان

مسجد جمیان سقز
مسجد جمیان سقز

بخش سرشیو روستای جمیان

مسجد جعفرخان سقز
مسجد جعفرخان سقز

بخش امام روستای جعفرخان

مسجد جامی سقز
مسجد جامی سقز

انتهای خیابان شهدا جاده ملقرنی

مسجد جامع سقز سقز
مسجد جامع سقز سقز

سه راه جامع

مسجد جامع تازه آباد سقز
مسجد جامع تازه آباد سقز

محله تازه آباد

مسجد جاغرلو سقز
مسجد جاغرلو سقز

بخش زیویه روستای جاغرلو

مسجد تیمان قلعه سقز
مسجد تیمان قلعه سقز

بخش امام روستای تیمان قلعه

مسجد تیکانلو سقز
مسجد تیکانلو سقز

بخش امام روستای تیکانلو

مسجد تیز آباد سقز
مسجد تیز آباد سقز

بخش زیویه روستای تیز آباد

مسجد تموغه سقز
مسجد تموغه سقز

بخش سرشیو روستای تموغه

مسجد تموته سقز
مسجد تموته سقز

بخش سرشیو روستای تموته

تکیه مویدی سقز
تکیه مویدی سقز

بهارستان پایین

مسجد و تکیه شیخ نجم الدین سقز
مسجد و تکیه شیخ نجم الدین سقز

سه راه جامع

مسجد تخت سقز
مسجد تخت سقز

بخش امام روستای تخت

مسجد تازه آباد  سقز
مسجد تازه آباد سقز

بخش امام روستای تازه آباد

مسجد پیریونس سقز
مسجد پیریونس سقز

بخش سرشیو روستای پیریونس

مسجد پیرغزائی سقز
مسجد پیرغزائی سقز

سه راه جامع کوچه پیر غزائی

مسجد پجه سور سقز
مسجد پجه سور سقز

بخش زیویه روستای پجه سور

مسجد پارسانیان سقز
مسجد پارسانیان سقز

بخش امام روستای پارسانیان

مسجد بیگ اویسی سقز
مسجد بیگ اویسی سقز

بخش سرشیو روستای بیگ اویسی

مسجد بوخلو سقز
مسجد بوخلو سقز

بخش سرشیو روستای یوخلو

مسجد بوبکتان سقز
مسجد بوبکتان سقز

روستای بوبکتان

مسجد بهرام سقز
مسجد بهرام سقز

بخش سرشیو روستای بهرام

مسجد بله جر سقز
مسجد بله جر سقز

روستای بله جر

مسجد بلال حبشی سقز
مسجد بلال حبشی سقز

ابتدای بهارستان پائین

مسجد بغده کندی سقز
مسجد بغده کندی سقز

روستای بغده کندی

مسجد یورقل سقز
مسجد یورقل سقز

بخش زیویه روستای یورقل

مسجد برده رشه سقز
مسجد برده رشه سقز

بخش امام روستای برده رشه

مسجد یازبلاغی سقز
مسجد یازبلاغی سقز

بخش زیویه روستای یازبلاغی

مسجد برچم سقز
مسجد برچم سقز

بخش زیویه روستای برچم

مسجد وزمله سقز
مسجد وزمله سقز

بخش سرشیو روستای وزمله

مسجد بدرآباد سقز
مسجد بدرآباد سقز

بخش سرشیو روستای بدرآباد

مسجد هیجانان سقز
مسجد هیجانان سقز

بخش سرشیو روستای هیجانان

مسجد بالقلو سقز
مسجد بالقلو سقز

بخش زیویه روستای بالقلو

مسجد هنگه چینه سقز
مسجد هنگه چینه سقز

بخش سرشیو روستای هنگه چینه

مسجد باغلوجه سقز
مسجد باغلوجه سقز

روستای باغلوجه

مسجد هرمیله سقز
مسجد هرمیله سقز

بخش سرشیو روستای هرمیله

مسجد باغچله سقز
مسجد باغچله سقز

بخش سرشیو روستای باغچله

مسجد هرمیدول سقز
مسجد هرمیدول سقز

بخش سرشیو روستای هرمیدول

مسجد باشماق سقز
مسجد باشماق سقز

بخش امام روستای باشماق

مسجد هبکی سقز
مسجد هبکی سقز

بخش سرشیو روستای هبکی

مسجد باشبلاغ سقز
مسجد باشبلاغ سقز

بخش زیویه روستای باشبلاغ

مسجد نورآباد سقز
مسجد نورآباد سقز

بخش زیویه روستای نورآباد

مسجد آیچی سقز
مسجد آیچی سقز

بخش سرشیو روستای آیچی

مسجد نوبهار سقز
مسجد نوبهار سقز

بخش سرشیو روستای نوبهار

مسجد آلیار سقز
مسجد آلیار سقز

بخش سرشیو روستای آلیار

مسجد میک سقز
مسجد میک سقز

بخش سرشیو روستای میک

مسجد آلکلو سقز
مسجد آلکلو سقز

بخش سرشیو روستای آلکلو

مسجد میرگه نقشینه سقز
مسجد میرگه نقشینه سقز

روستای میرگه نقشینه

مسجد آلتون علیا سقز
مسجد آلتون علیا سقز

بخش سرشیو روستای آلتون علیا

مسجد میرسعید سقز
مسجد میرسعید سقز

بخش زیویه روستای میرسعید

مسجد آلتون سفلی سقز
مسجد آلتون سفلی سقز

بخش سرشیو روستای آلتون سفلی

مسجد میتو سقز
مسجد میتو سقز

بخش سرشیو روستای میتو

مسجد آق تپه سقز
مسجد آق تپه سقز

بخش سرشیو روستای آق تپه

مسجد مولان آباد سقز
مسجد مولان آباد سقز

بخش امام روستای مولان آباد

مسجد آدینان سقز
مسجد آدینان سقز

بخش زیویه روستای آدینان

مسجد مله سقز
مسجد مله سقز

بخش امام روستای مله

مسجد آخکند سقز
مسجد آخکند سقز

بخش سرشیو روستای آخکند

مسجد ملقرنی سقز
مسجد ملقرنی سقز

روستای ملقرنی

مسجد ایوب سقز
مسجد ایوب سقز

بخش امام روستای ایوب

مسجد ملا سلار سقز
مسجد ملا سلار سقز

بخش امام روستای ملا سلار

مسجد اینچکه سقز
مسجد اینچکه سقز

بخش امام روستای اینچکه

مسجد ملا ابراهیم سقز
مسجد ملا ابراهیم سقز

بازار سقز جنب پاساژ فولادی

مسجد ایلو سقز
مسجد ایلو سقز

بخش امام روستای ایلو

مسجد معراج سقز
مسجد معراج سقز

تپه شافعی بلوار تلگراف

مسجد ایراب سقز
مسجد ایراب سقز

بخش امام روستای ایراب

مسجد مزره سقز
مسجد مزره سقز

بخش سرشیو روستای مزره

مسجد امین سقز
مسجد امین سقز

بهارستان پائین پشت نان ماشینی

مسجد محوی سقز
مسجد محوی سقز

شهرک دانشگاه جنب سرای سالمندان

مسجد امام محمدغزالی سقز
مسجد امام محمدغزالی سقز

شهرک دانشگاه بالاتراز دادگستری

مسجد محمود آباد سقز
مسجد محمود آباد سقز

بخش زیویه روستای محمود آباد

مسجد امام فخررازی سقز
مسجد امام فخررازی سقز

خیابان 32 متری بالاتراز باشگاه

مسجد ماهیدر علیا سقز
مسجد ماهیدر علیا سقز

بخش امام روستای ماهیدر علیا

مسجد امام شافعی سقز
مسجد امام شافعی سقز

محله تپه شافعی

مسجد ماهیدر سفلی سقز
مسجد ماهیدر سفلی سقز

بخش امام روستای ماهیدر سفلی

مسجد امام حسین (ع) سقز
مسجد امام حسین (ع) سقز

سقز

مسجد مام سیف الدین سقز
مسجد مام سیف الدین سقز

بخش سرشیو روستای مام سیف الدین

مسجد النبی (ص) سقز
مسجد النبی (ص) سقز

سیلو بلوار تلگراف

مسجد مازوجدار سقز
مسجد مازوجدار سقز

بخش سرشیو روستای مازوجدار

مسجد النبی (ص) سقز
مسجد النبی (ص) سقز

بالاتراز میدان قدس جنب فرمانداری

مسجد لگزی سقز
مسجد لگزی سقز

بخش زیویه روستای لگزی

مسجد اسلام آباد سقز
مسجد اسلام آباد سقز

بخش سرشیو روستای اسلام آباد

مسجد گوره قلعه سقز
مسجد گوره قلعه سقز

بخش سرشیو روستای گوره قلعه

مسجد اسلام آباد سقز
مسجد اسلام آباد سقز

بخش زیویه روستای اسلام آباد

مسجد گلزار علیا سقز
مسجد گلزار علیا سقز

بخش امام روستای گلزار علیا

مسجد اسحاق آباد سقز
مسجد اسحاق آباد سقز

بخش امام روستای اسحاق آباد

مسجد گلتپه سقز
مسجد گلتپه سقز

بخش زیویه روستای گلتپه

مسجد اخضر آباد سقز
مسجد اخضر آباد سقز

بخش زیویه روستای اخضر آباد

مسجد گردیگلان سقز
مسجد گردیگلان سقز

روستای گردیگلان

مسجد احمدآباد سونج سقز
مسجد احمدآباد سونج سقز

بخش سرشیو روستای احمدآباد سونج

مسجد گاوکج علیا سقز
مسجد گاوکج علیا سقز

بخش امام روستای گاوکج علیا

مسجد احمدآباد سرا سقز
مسجد احمدآباد سرا سقز

بخش سرشیو روستای احمدآباد سرا

مسجد گاوکج سفلی سقز
مسجد گاوکج سفلی سقز

بخش امام روستای گاوکج سفلی

مسجد احمد مرده سقز
مسجد احمد مرده سقز

بخش امام روستای احمد مرده

مسجد کیله شین سقز
مسجد کیله شین سقز

بخش سرشیو روستای کیله شین

مسجد ابوبکر صدیق سقز
مسجد ابوبکر صدیق سقز

سقز

مسجد کیسلان سقز
مسجد کیسلان سقز

بخش زیویه روستای کیسلان

مسجد ابوالمؤمن سقز
مسجد ابوالمؤمن سقز

بخش زیویه روستای ابوالمومن

مسجد کویره گویز سقز
مسجد کویره گویز سقز

روستای کویره گویز

مسجد ابراهیم سقز
مسجد ابراهیم سقز

بلوار کردستان جنب ترمینال بوکان

مسجد کوچه طلا سقز
مسجد کوچه طلا سقز

بخش زیویه روستای کوچه طلا

مسجد کوچک علیا سقز
مسجد کوچک علیا سقز

بخش سرشیو روستای کوچک علیا

مسجد کوچک سفلی سقز
مسجد کوچک سفلی سقز

بخش سرشیو روستای کوچک سفلی

مسجد کوچک سقز
مسجد کوچک سقز

خیابان فخررازی جنب پل هوایی

مسجد کهریزه ایوبی سقز
مسجد کهریزه ایوبی سقز

بخش سرشیو روستای کهریزه ایوبی

مسجد کهریزه سقز
مسجد کهریزه سقز

روستای کهریزه

مسجد کندولان سقز
مسجد کندولان سقز

بخش امام روستای کندولان

مسجد کنده سوره سقز
مسجد کنده سوره سقز

بخش سرشیو روستای کنده سوره

مسجد کندلان سقز
مسجد کندلان سقز

بخش سرشیو روستای کندلان

مسجد کمنتو سقز
مسجد کمنتو سقز

بخش زیویه روستای کمنتو