مسجد‌های سلماس (تعداد 2)

مسجد جامع سلماس سلماس
مسجد جامع سلماس سلماس

فردوسی تقاطع حافظ

مسجد امام خمینی (ره) سلماس
مسجد امام خمینی (ره) سلماس

خیابان چمران تقاطع شهید سوره ای