مسجد‌های رباط‌ کریم (تعداد 1)

مسجد امام رضا (ع) رباط‌ کریم
مسجد امام رضا (ع) رباط‌ کریم

منطقه جاده ساوه روستای حسین آباد روستای مرادآباد