مسجد‌های راین (تعداد 3)

مسجد شیر خدا راین
مسجد شیر خدا راین

خیابان امام میدان شیرخدا

مسجد حضرت رقیه (س) راین
مسجد حضرت رقیه (س) راین

خیابان شریعتی کوچه شهیدان حسین پور

مسجد پیرغیب راین
مسجد پیرغیب راین

روستای دشت شغین