مسجد صاحب الزمان (عج) مهریز

آدرس: محله بغداد آباد علیا

نظرات

خلیل زارع زاده مهریزی: پدر بزرگ من مرحوم حاج حسینعلی زارع زاده مهریزی از موسسان و بانیان ای مسجد میباشند شادی روح همه قدیمی های مهریز صلوات