مسجد‌های ماسال (تعداد 4)

مسجد ثارا... (ع) ماسال
مسجد ثارا... (ع) ماسال

روستای تاسکوه

مسجد سیدالشهداء (ع) ماسال
مسجد سیدالشهداء (ع) ماسال

روستای تاسکوه

مسجد و امام زاده ولی عصر (عج) ماسال
مسجد و امام زاده ولی عصر (عج) ماسال

روستای شالمان

مسجد فیض ا... ماسال
مسجد فیض ا... ماسال

روستای کچلک