مسجد‌های لاریجان (تعداد 8)

مسجد موسی بن جعفر (ع) لاریجان
مسجد موسی بن جعفر (ع) لاریجان

روستای هفت تن

مسجد صاحب الزمان (عج) لاریجان
مسجد صاحب الزمان (عج) لاریجان

روستای شنگلده

مسجد صاحب الزمان (عج) لاریجان
مسجد صاحب الزمان (عج) لاریجان

روستای بلقلم

مسجد جامع روستای نوسر لاریجان
مسجد جامع روستای نوسر لاریجان

روستای نوسر

مسجد جامع روستای هفت تن لاریجان
مسجد جامع روستای هفت تن لاریجان

روستای هفت تن

مسجد جامع روستای نیاک لاریجان
مسجد جامع روستای نیاک لاریجان

روستای نیاک

مسجد امام حسن مجتبی (ع) لاریجان
مسجد امام حسن مجتبی (ع) لاریجان

روستای بائیجان

مسجد امام حسن عسکری (ع) لاریجان
مسجد امام حسن عسکری (ع) لاریجان

روستای لوط