مسجد‌های کوهسار (تعداد 1)

مسجد امام حسین (ع) کوهسار
مسجد امام حسین (ع) کوهسار

روستای قلعه چندار