مسجد جامع شهدای کوی اوزینه گرگان

آدرس: کوی اوزینه

نظرات

عبدی: این مسجد یکی از مساجد تاریخی استرآباد(گرگان)بوده است .بعد از این مسجد ۷ مسجد و حسینیه دیگر هم در این محله ساخته شد.

عبدی: یکی از مساجد تاریخی استرآباد میباشد.