مسجد‌های فرسفج (تعداد 4)

مسجد قمربنی هاشم (ع) فرسفج
مسجد قمربنی هاشم (ع) فرسفج

فرسفج

مسجد عاشورا فرسفج
مسجد عاشورا فرسفج

خیابان مطهری

مسجد جامع فرسفج فرسفج
مسجد جامع فرسفج فرسفج

کوچه جواد سوری

مسجد امام حسین (ع) فرسفج
مسجد امام حسین (ع) فرسفج

خیابان فرهنگ