مسجد تجشک سربیشه

آدرس: بخش درح روستای تجشک

نظرات

کوثر: من خودم بچه روستای تجشگ ام و مسجد ما خیلی خوب و بزرگ است و بخاری ندارد مسجد ما