مسجد‌های سرباز (تعداد 2)

مسجد رحمان سرباز
مسجد رحمان سرباز

شهرستان سرباز- روستای جکیگور

مسجد جامع سرباز
مسجد جامع سرباز

شهرستان سرباز- روستای جکیگور