مسجد‌های سنگان (تعداد 1)

مسجد امام حسین (ع) سنگان
مسجد امام حسین (ع) سنگان

شهرک امام علی (ع)