مسجد‌های قیر (تعداد 7)

مسجد و امام زاده خواجه احمد انصاری قیر
مسجد و امام زاده خواجه احمد انصاری قیر

روستای نصیر آباد

حسینیه حمزه سیدالشهداء (س) قیر
حسینیه حمزه سیدالشهداء (س) قیر

میدان شهید رجایی

مسجد و امام زاده علی قیر
مسجد و امام زاده علی قیر

روستای غوری

مسجد و امام زاده حسن قیر
مسجد و امام زاده حسن قیر

روستای غوری

مسجد و امام زاده شاه رضا (ع) قیر
مسجد و امام زاده شاه رضا (ع) قیر

روستای دهچاه

حسینیه سیدالشهداء (ع) قیر
حسینیه سیدالشهداء (ع) قیر

بخش پشتکوه روستای دهچاه

حسینیه سیدالشهداء (ع) قیر
حسینیه سیدالشهداء (ع) قیر

روستای حاجی آباد