مسجد‌های پاوه (تعداد 1)

مسجد حضرت علی (ع) پاوه
مسجد حضرت علی (ع) پاوه

خیابان مرکزی