مسجد‌های پاتاوه (تعداد 6)

مسجد و حسینیه سیدالشهداء(ع) پاتاوه
مسجد و حسینیه سیدالشهداء(ع) پاتاوه

پاتاوه

مسجد امام حسین(ع) پاتاوه
مسجد امام حسین(ع) پاتاوه

روستای باگ

مسجد امام حسین(ع) پاتاوه
مسجد امام حسین(ع) پاتاوه

دروهان

مسجد سیدالشهداء(ع) پاتاوه
مسجد سیدالشهداء(ع) پاتاوه

دروهان

مسجد صاحب الزمان(عج) پاتاوه
مسجد صاحب الزمان(عج) پاتاوه

روستای حمید آباد

مسجد صاحب الزمان(عج) پاتاوه
مسجد صاحب الزمان(عج) پاتاوه

روستای پوله