مسجد‌های امیدیه (تعداد 3)

مسجد حجت امیدیه
مسجد حجت امیدیه

روستای میانکوه کارگری

مسجد باب الهدی امیدیه
مسجد باب الهدی امیدیه

دهستان چاه سالم خیابان مسجد

مسجد امام خمینی (ره) امیدیه
مسجد امام خمینی (ره) امیدیه

امیدیه مرکزی