مسجد‌های نوش آباد (تعداد 2)

مسجد قائمیه نوش آباد
مسجد قائمیه نوش آباد

منطقه شهید منتظری کوی شهید آتشی

مسجد امام حسین (ع) نوش آباد
مسجد امام حسین (ع) نوش آباد

منطقه شهید بهشتی