مسجد برجعلی مهریز

آدرس: میانکوه روستای گهور پشت رودخانه گهور محله برج علی

نظرات

فروغی نسب: نام این مسجد مسجد حسینعلی می باشد