مسجد امام هادی (ع) خرمشهر

آدرس: مولوی کوی غفار نصیریپ

نظرات

صابر چلداوی: مسجد الهادی علیه السلام از جمله مساجد فعال منطقه در امور اعیاد وجشنها وهمچنین مواسات بااهل بیت خصوصا در محرم وصفر نفش بسزایی دارد ،در مسجد نامبرده کانون فرهنگی نسیم عترت در امور تربیت قشر نوجوان وجوان قرآنی فعالیت میکند. از افتخارات این کانون تدریس امور قرآنی است ،این مسجد حافظان قرآن هم تحویل داده است از جمله برادران بحرانی پور که هم اینک مدرّسان در این امر هستند