مسجد‌های خرم‌ دره (تعداد 1)

مسجد جامع خرمدره خرم‌ دره
مسجد جامع خرمدره خرم‌ دره

بلوار امام خمینی خیابان مسجد جامع