مسجد‌های خارک (تعداد 1)

مسجد امیرالمؤمنین (ع) خارک
مسجد امیرالمؤمنین (ع) خارک

جزیره خارک