مسجد‌های قلعه تل (تعداد 22)

مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل
مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل

خیابان مرکزی

مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل
مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل

روستای کمردراز

مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل
مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل

روستای دره اسطل

مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل
مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل

روستای تمبی

مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل
مسجد صاحب الزمان (عج) قلعه تل

روستای تکیه

مسجد شاه چراغ قلعه تل
مسجد شاه چراغ قلعه تل

روستای پرسوراخ

مسجد سیدالشهداء (ع) قلعه تل
مسجد سیدالشهداء (ع) قلعه تل

قلعه تل

مسجد رسول اکرم (ص) قلعه تل
مسجد رسول اکرم (ص) قلعه تل

روستای چشمه روغنی

مسجد حضرت ولیعصر (عج) قلعه تل
مسجد حضرت ولیعصر (عج) قلعه تل

روستای بارانگرد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل
مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل

قلعه تل

مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل
مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل

روستای شاهنشین

مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل
مسجد حضرت ابالفضل (ع) قلعه تل

روستای چشمه شیرین

حسینیه ثارا... (ع) قلعه تل
حسینیه ثارا... (ع) قلعه تل

قلعه تل

مسجد جامع قلعه تل قلعه تل
مسجد جامع قلعه تل قلعه تل

خیابان آیت ا... خامنه ای

مسجد جامع فریدونی قلعه تل
مسجد جامع فریدونی قلعه تل

روستای فریدونی

مسجد امیرالمؤمنین (ع) قلعه تل
مسجد امیرالمؤمنین (ع) قلعه تل

روستای شاهرازن

مسجد امیرالمؤمنین (ع) قلعه تل
مسجد امیرالمؤمنین (ع) قلعه تل

روستای بوگری

مسجد امام علی (ع) قلعه تل
مسجد امام علی (ع) قلعه تل

روستای چشمه گرگی

مسجد امام سجاد (ع) قلعه تل
مسجد امام سجاد (ع) قلعه تل

محله قلعه خمیسی

مسجد امام رضا (ع) قلعه تل
مسجد امام رضا (ع) قلعه تل

روستای باغملا

مسجد امام حسین (ع) قلعه تل
مسجد امام حسین (ع) قلعه تل

قلعه تل

مسجد النبی (ص) قلعه تل
مسجد النبی (ص) قلعه تل

روستای مال آقا