مسجد‌های فاروج (تعداد 5)

مسجد امام خمینی (ره) فاروج
مسجد امام خمینی (ره) فاروج

خیابان شهید موفق- خیابان شهید معدنی

مسجد بقیه ا... (عج) فاروج
مسجد بقیه ا... (عج) فاروج

شهرک مهر

مسجد جامع فاروج فاروج
مسجد جامع فاروج فاروج

فاروج

مسجد امام خمینی (ره) فاروج
مسجد امام خمینی (ره) فاروج

خیابان شهید موفق خیابان شهید معدنی

مسجد آل یاسین (ع) فاروج
مسجد آل یاسین (ع) فاروج

انتهای بلوار طالقانی