مسجد الغدیر اسفراین

آدرس: خیابان ولیعصر جنب هنرستان کشاورزی

نظرات

جواد گل محمدی: مسجد الغدیر، مسجد روئینی های مقیم اسفراین می باشد.