مسجد‌های بزمان (تعداد 3)

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بزمان
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بزمان

بزمان

مسجد جامع محمدرسول ا... (ص) اهل سنت بزمان
مسجد جامع محمدرسول ا... (ص) اهل سنت بزمان

بزمان

مسجد جامع بزمان بزمان
مسجد جامع بزمان بزمان

بزمان