مسجد‌های بستک (تعداد 1)

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بستک
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بستک

بستک